• Simple Item 7
  • Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • Simple Item 8
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liepos 16 dieną Basųjų karmelitų ordinas švenčia Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos iškilmę. Iškilmės liturgijoje karmelitai dėkoja Tėvui už šią neapsakomos Jo meilės dovaną ir pagerbia Mariją, kontempliuodami jos gyvenimo slėpinius ir jos kaip visų žmonių Motinos ir Karmelio Karalienės misiją. Marija karmelitams ir visiems krikščionims yra maldos mokytoja, mokanti mąstyti Dievo žodį, juo gyventi ir jį skelbti. Ji drąsina mus atsiverti Dievui ir nuolat gyventi Jo akivaizdoje. Marija yra dvasinė Motina, lydinti mus krikščioniškojo gyvenimo kelionėje, kol pasieksime pilnatvę Kristuje ir įžengsime į Jo šlovę. Ji yra karmelitų Sesuo – jos abitą jie dėvi, o škaplierius – jos globos ženklas, kviečiantis sekti ja, apsivilkti jos dorybėmis, vaikščioti taip, kaip ji vaikščiojo (plg. 1 Jn 2, 6). Bėgant amžiams ordine susiformavę Marijos titulai – ją vadiname Valdove, Globėja, Motina ir Seserimi – atskleidžia nepaprastai artimą ir dinamišką karmelitų santykį su Dievo Motina.

Šiemet liepos 16-ąją mūsų bendruomenė šventė dvigubą šventę. Šią dieną sesuo Jėzaus Danguolė Marija atliko iškilmingąją profesiją, t. y. davė iškilminguosius įžadus. Iškilmingoms šventosioms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas dr. Petaras Rajičius. Drauge celebravo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM bei atvykę kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišiose dalyvavo sesers Danguolės artimieji, taip pat gausus bičiulių būrys. Giedojo Angelė Joknytė.

Sakydamas homiliją, apaštališkasis nuncijus Petaras Rajičius trumpai priminė mūsų tautos atgimimo istoriją, palygindamas ją su Izaijo knygoje (plg. Iz 35, 2) minimu Judo žemės išvadavimu: tik laisva tauta gali pasipuošti Karmelio ir Šarono didingumu ir duoti gausių vaisių. Pasak nuncijaus, vienas iš šių laisvės vaisių buvo basųjų karmeličių įsikūrimas Lietuvoje 1994-aisiais. Tyro ir Dievui pašvęsto žmogaus sielą taip pat galime palyginti su šlovingu Karmeliu ir Šaronu, žaliuojančiais laukais, nes Dievo malonė leidžia pradžiugti ir sužydėti dykumai.

Nuncijus sveikino seserį Danguolę, atsiliepusią į Dievo kvietimą. Jos laisvas atsakas yra džiaugsmo šaltinis jai pačiai ir visai Bažnyčiai. Pasak nuncijaus, šių dienų visuomenei sunku suprasti įsipareigojimus visam gyvenimui, todėl toks pasiaukojimas daugelį kviečia sustoti ir pamąstyti, kas paskatina žmogų pasirinkti kontempliatyvųjį gyvenimą. „Mūsų Švenčiausioji Karmelio kalno Marija tebūna kartu su tavim ir veda tave pas savo Sūnų, tavo pavyzdį ir užtarėją. Tepadeda ji tau išlikti visada ištikimai įžadams, kuriuos duodi šiandien. Šventasis Juozapas, jos skaistusis sužadėtinis – jo metais duodi amžinuosius įžadus ir jo garbei pavadintas šis vienuolynas, – yra Bažnyčios globėjas ir gynėjas, tebūna jis ir tavo pašaukimo globėjas ir gynėjas kartu su šventąja Terese, dar žinoma Mažosios Gėlelės vardu“, – linkėjo nuncijus.

Šv. Mišių pabaigoje nuncijus ses. Danguolei Marijai perdavė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą. Po šv. Mišių visi iškilmių dalyviai, nepaisydami alinančio karščio, rinkosi į agapę: drauge pabūti ir pasidžiaugti dosniomis Dievo dovanomis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems iškilmių dalyviams, svečiams, draugams ir geradariams, padėjusiems ją surengti. Dievas telaimina Jus ir Jūsų šeimas, teatlygina savo Malone už Jūsų gerumą!

 Ievos Brunsdon nuotraukos

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius