• Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • Simple Item 8
  • Simple Item 1
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spalio 21–27 dienomis mūsų bendruomenė gyveno rekolekcijų ritmu. Rekolekcijų vedėjas šiemet buvo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB. Tėvas Kazimieras pasirinko kalbėti apie bendruomenę kaip seseriškos meilės slėpinį.

Broliai benediktinai, kaip ir mūsų vienuolija, tarnauja Viešpačiui kontempliatyviu gyvenimo būdu, todėl t. Kazimiero įžvalgos itin tiko mūsų kasdieniam gyvenimo būdui.

Per rekolekcijas tėvas Kazimieras kvietė susigrąžinti vidinę laisvę – tai ir turėtų būti rekolekcijų esmė. Imdamas naują temą jis kėlė klausimus ir kvietė apmąstyti santykį su Kristumi, artimu ir pačiu savimi.

Pradėdamas nuo erdvės, kuri taip pat yra formuojanti, ir laiko, kuris priklauso Dievui, tęsė pasidalijimą apie bendruomenę kaip bendrystės slėpinį Bažnyčioje. Rekolekcijų vedėjas kvietė, žvelgiant į Dievą, rūpintis artimu, stengtis kurti bendrystę praktikuojant dorybes, auginti tarpusavio pagarbą, nuolat įsiklausyti į Dievo malonės įkvepimus ir būti jiems atidžioms. Vienuolynas kaip mokykla, kur mokomasi atsiliepti į Dievo meilę ir mylėti Dievą, artimą ir save. Primindamas, kad ir vienuoliniame gyvenime individualizmas yra realus pavojus, kad reikia budėti, idant bendruomenės gėris netaptų antraeiliu dalyku, ragino apaštalo Paulius žodžiais kovoti gerą kovą dėl Kristaus.

Dalindamasis apie bendruomenę kaip dvasinės kovos ir augimo vietą, rekolekcijų vedėjas minėjo momentus, kai atpažįstame savo varganumą. Tada turime leistis būti apvilktos Dievo Malone. Labai svarbu savo neturtą priimti dvasiniame lygmenyje ir leisti Dievui veikti, perkeisti širdį.

Tėvas Kazimieras dalijosi apie Dievo valios ieškojimą bendruomenėje kaip paklusimą Šventosios Dvasios vedimui.

Atokvėpis per bendrą rekreaciją tiek benediktinų, tiek karmelitų tradicijoje svarbi dienos dalis. Tėvas Kazimieras pasidalijo įžvalgomis iš savo bendruomenės patirties. Rekreacija skirta ne tik fizinėms ir dvasinėms jėgoms atgauti, bet ir tarpasmeniniui santykiui kurti, mokytis būti kartu. Žmogus linkęs savintis laiką, rasti svarbesnių ir įdomesnių reikalų. Tad ateiti į rekreaciją – tai pasidalinti laiku ir jo nesisavinti. Rekreacijos laikas taip pat yra ir dvasinio augimo vieta.

Tėvas benediktinas taip pat dalijosi įžvalgomis apie gyvenimą išmintimi, remdamasis Jėzaus žodžiais: „Jūs – žemės druska, Jūs – pasaulio šviesa“ (pgl Mt. 5, 13–14). Prarasti sūrumą – tai prarasti išmintį. Išmintingas žmogus yra tas, kuris moka skonėtis gyvenimu. Išmintingas žmogus ne tas, kuris daug žino, bet kuris nusileidžia į širdį.

Rekolekcijų vedėjas taip pat dalijosi atleidimo bendruomenėje tema, primindamas, kad atleidimas yra vienas iš dvasinio gailestingumo darbų, kalbėjo ir apie tylos svarbą mūsų gyvenime. Tylą apibūdino kaip būsimo gyvenimo kalbą, nes danguje kalbės ne mūsų lūpos, o mylinčios širdys. Priminė, kad išorinis triukšmas atima vidinę laisvę. Svarbi laikysena – klausanti širdis ir kalbanti tyla.

Galiausiai rekolekcijų apmąstymus baigdamas apie gyvenimą širdimi, remdamasis Kaino ir Abelio istorija, dalijosi nuodėmės klasta. Nuodėmė tyko prie mano širdies durų, tarp širdies ir durų yra gundytojas, kuris gundo elgtis prieš laisvę, o mes renkamės, kam paklusti: ar Dievo žodžiui, ar nuodėmės geismui. Taip pat kalbėjo apie užkietintą širdį, gyvenimą be širdies, uždarame rate, nesuvienytą, nepripildytą santykių gilumos. Kvietė klausti savęs: kokia mano širdis? Primindamas šv. Benedikto regulos žodžius „palenk širdies ausį“, ragino paklusti širdies balsui.

Dievas rekolekcijų metu leido džiaugtis saulėtomis dienomis ir kvietė mus per t. Kazimiero įžvalgas plėsti savo širdis, įsileisti vis daugiau visa perkeičiančios dieviškos šviesos, amžinosios Saulės šviesos.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius