• Simple Item 1
  • Simple Item 8
  • Simple Item 2
  • Simple Item 5
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ian Matthew. Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šv. Kryžiaus Jonu. / Iš anglų ir ispanų kalbų vertė sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD. – Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2020. – 232 p. – Serija: Karmelio knyga.

Tėvo basojo karmelito Iaino Matthew knyga „Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šventuoju Kryžiaus Jonu“ skirta alsinamiems Dievo ilgesio ir nors nedrąsiai, bet apsisprendusiems nerti į nežinomybę – ieškoti Dievo, kurio taip trokšta širdis. Į šią kelionę Dievop tėvas I. Matthew siūlo pasiimti kuklų, bet patyrusį ir itin patikimą vadovą – šv. Kryžiaus Joną. Šis Bažnyčios Mokytojas nesišvaisto žodžiais, dažnai linkęs patylėti Dievo slėpinio akivaizdoje, bet kai kalba, jo žodžiai kyla iš širdies gelmių, yra išmėginti meilės žaizdre.

Tėvo Iaino Matthew knyga yra ir praktinė, ir patirtinė, joje meistriškai suausta Jono patirtis, atsiskleidžianti jo raštuose, perteikiamas Jono liudijimas apie save žmogui dovanojantį Dievą ir visa tai susiejama su šių laikų dažno žmogaus patirtimi. Tėvo I. Matthew veikale Kryžiaus Jonas iškyla ne kaip miglotomis poetiškomis frazėmis kalbantis mistikas, bet kaip skatinantis pasitikėti Dievu ir įkvepiantis drąsos Jo ieškoti mokytojas, savo įžvalgomis atsiliepiantis į kitų poreikius. Ir sykiu Kryžiaus Jonas atsiskleidžia kaip klusnus ir paslankus Dvasios vedimui mokinys.

Neįmanoma kalbėti apie Joną neminint Kristaus. Kristus – Jono gyvenimo šerdis, pats jo esybės centras. Jonui tinka jo bendravardžio Jono Krikštytojo žodžiai: „Jam skirta augti, o man – mažėti“ (Jn 3, 30). To reikia, kad mumyse rastųsi vietos Dievui. Ir garsųjį savo žodį nada – niekas Jonas kartoja ne su asketo nepakantumu ar įtūžiu, o su įsimylėjusiojo Dievą karščiu, visa tirpdančiu ir šluojančiu, kad rastųsi kuo daugiau erdvės besiveržiančiam Dievui. Nada – tai erdvė Dievui. Jonas tiesia į Dievą tuščias rankas, kad priimtų viską, ką Jis duoda. Tad nada, anot tėvo Iain’o Matthew, yra palaimingas žodis, „nes visuomet neša žinią, jog mainais mums atiduodama visa“.

Knygos autorius vykusiai išsklaido iliuziją, kad Kryžiaus Jono raštai yra tarytum koks matuoklis mūsų dvasingumo ar kontempliatyvumo gilumui ar didumui nustatyti. Jonas, apskritai, siūlo atsisakyti daugumos matuoklių Dievo artumui mūsų gyvenime išmatuoti. Puikybė – manytis, kad Dievą apimsime savo jausmais ar protu. „Kai mūsų pačių šviesa pritemsta, kai išblėsta mūsų savivertės, paskirties ar augimo pajauta, kai atsitinka tai, ko neturėtų atsitikti, atsiranda vietos už mus didesniam Dievui įsiveržti“, – rašo tėvas Iain’as Matthew.

Jono Dievas – be galo veržlus. Ir net tada, kai žmogus skuba Dievo linkui, Dievas jį aplenkia, pirmas išbėga jo sutikti ir apkabinti. Jei žmogus leidžiasi, jį Dievas apkabina, ir taip jis susitinka su Dievu. Jono Dievas skuba su žmogumi susidraugauti ir jį įtraukti į savo gyvenimą, apdovanodamas jį tikėjimu, viltimi ir meile – tai Dievo dovanos, kurios radusios žmoguje vietos išsiskleidžia ir tampa žmogaus dovanomis Dievui. Pasak šios knygos autoriaus, apie tikėjimą, viltį ir meilę, ypač apie meilę, Kryžiaus Jonas labai aiškiai sako, kad tai yra pirmiausia Dievo veiksmas. Antra, Jo meilė perkeičia žmogų. „Meilė yra Dievo veikla: mūsų meilė yra tarsi aitvaras, kuris sklendžia Dievo meilės mums vėjyje.“ Tėvas Iain’as Matthew toliau perteikia Jono mintį dar konkrečiau: „Meilė pirmiausia yra Dvasios dovanojimasis sielai. <...> Mūsų meilė Dievui ar Jo kūrinijai yra šio Dvasios išliejimo vaisius. Tai yra kažkas neįtikėtina, nes Dvasia įžengia tam, kad suteiktų man meilę, kurios man reikia, kad Ją įsileisčiau. <...> Taigi Dvasios dovana įgalina mane priimti dovaną. Meilė yra Dievo veiksmas.“ Ir šis veiksmas, pasak Jono, yra perkeičiantis, nes Dievo draugija nenurimsta, kol netampame tinkami Jo draugijai, kaip ugnis nenurimsta, kad visa paverstų ugnimi.

Nors Jono raštuose žodis „malda“ nedažnai minimas, malda – jam didžiausia vertybė, mat paties Dievo meilė veikia maldoje. Malda – tai susitikimas, draugystė, tiesiog buvimas su gyvuoju Dievu, ji įmani, nes Dievas nori būti su manimi. Tėvas Iain’as Matthew, remdamasis Kryžiaus Jonu, rašo, kad jei maldoje draugaujame su Dievu, Jo trokštame ir Jį mylime, Dievas mus įtraukia savin ir padaro panašius į Jį. Pasak Jono, pati siela yra tas būstas, kuriame gyvena Dievas. Dievą susitikęs žmogus turi nurimti ir tiesiog pasilikti su Juo, su Jo meile.

„Dievo įsiveržimas“ – nevienadienė knyga, neskirta perskaityti ir pastatyti lentynoje. Juk patirties nesukaupsi vienu prisėdimu ir dvasios neatgaivinsi mistinę poeziją skaitydamas kaip paprasčiausią informaciją, siekdamas įgyti žinių, juo labiau reikia laiko, kad pajustum į tave nukreiptą Dievo žvilgsnį – mylintį ir tave darantį gerą ir gražų. Taigi ši knyga moko neskubėti, nepulti vertinti, o tiesiog būti su Dievu, kad ir ką jaustume ar patirtume, kad ir kur būtume atsidūrę, būti su Juo pamažėl aižėjant tikėjimo žodžių, vaizdinių ir įvaizdžių sidabrui ir veriantis tikėjimo auksui – Mylimojo veidui.

Tėvas Iain’as Matthew OCD gimė 1960 metais Vindzore, Anglijoje. 1978 metais įstojo į Basųjų karmelitų ordiną, 1985 metais davė amžinuosius įžadus, o po metų buvo įšventintas kunigu. 1991 metais Oksfordo universitete apgynė dvasingumo teologijos daktaro laipsnį, tyrė Kristaus pažinimą ir supratimą šventojo Kryžiaus Jono raštuose. Nuo 2013 metų dėsto Romoje, Popiežiškajame šventosios Teresės institute.

Seriją „Karmelio knyga“ leidžia Paštuvos basosios karmelitės, norėdamos kuo plačiau atverti Karmelio dvasinį lobyną žmonėms. Serijoje išleista:

Salvador Ros García OCD. Šventosios Teresės maldos būdas. Tai knygelė, glaustais, bet talpiais žodžiais nusakanti, kas Bažnyčios Mokytojai ir Karmelio ordino atnaujintojai buvo malda.

Šventoji Jėzaus Teresė. Tobulumo kelias. Ši knyga lietuvių kalba išleista pirmą kartą. Nors „Tobulumo kelią“ šventoji rašė savo dukterims basosioms karmelitėms, kiekvienas Dievo ieškantis skaitytojas joje ras sau naudingų patarimų, kurie lyg kelio ženklai padės jam keliauti maldos keliu.

Šv. Kryžiaus Jonas. Šviesos ir meilės posakiai. Tai trumpos, dvasinės išminties kupinos Bažnyčios Mokytojo sentencijos, parašytos dykumos Tėvų raštams būdingu stiliumi.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė. Laiškai. Į vieną knygą surinkti visi išlikę Bažnyčios Mokytojos ir vienos iš garsiausių šventųjų laiškai liudija žmogų brandinančios ir perkeičiančios Dievo malonės galybę, apdovanojančią galia mylėti, kaip pats Dievas myli.

Asta Petraitytė

 

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius