• Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • Simple Item 7
  • Simple Item 2
  • Simple Item 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jo Eminencijos kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė mūsų vienuolyne

Šeštadienį, spalio 6 d., mūsų vienuolyne viešėjo J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge šventėme šv. Mišias. Pamokslo metu ganytojas pabrėžė kontempliatyvaus gyvenimo svarbą Bažnyčioje. „Esate reikalingos Bažnyčiai“, – sakė kardinolas. Jis atkreipė dėmesį, kad spalio mėnesį minime daug šventųjų: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, šv. Pranciškų, šv. Faustiną Kovalską... Pasak kardinolo, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė yra didžioji gailestingosios Dievo meilės skleidėja. Paaukojusi savo gyvenimą maldai, ypač maldai už kunigus, troškusi „būti meile Bažnyčios širdyje“, ji tapo didžia šventąja ir misijų globėja, nes Šventoji Dvasia paprastame ir paslėptame karmelitės gyvenime nuveikė didžių dalykų.

Skaityti daugiau ...

Padėka mūsų geradariams

Prieš porą savaičių pavyko užbaigti mūsų vienuolyno vakarinės sienos apšiltinimo ir balkono remonto darbus. Šioje sienoje esantys langai buvo pakeisti sausio mėnesį. Labai džiaugiamės ir norime nuoširdžiai padėkoti visiems už gerumą bei dosnumą.

Telaimina Dievas Jus, Jūsų šeimas ir artimuosius!

Skaityti daugiau ...

Šv. Kūdikėlio ir Švč. Veido Teresė. Laiškai. Milžino žingsniais

tereseles laiskai vir m

 

 

„Milžino žingsniais“ – į vieną knygą surinkti visi išlikę Bažnyčios mokytojos ir vienos iš garsiausių šventųjų Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškai, išversti iš naujausiais moksliniais šventosios raštų tyrimais grindžiamų šaltinių.

Kiekvienas laiškas palydimas gausių nuorodų į konkrečius šv. Teresės ir jos artimųjų gyvenimo įvykius. Taip pat pateikiama daug paaiškinimų, padedančių geriau suprasti to meto visuomenę ir Bažnyčią, kurioje užaugo ir atsiskleidė būsima šventoji. Iš laiškų ją pažįstame kaip dukrą, seserį, dukterėčią, pusseserę, seserį karmelitę ir Kristaus mylimąją.

Išsamus kontekstas leidžia įvertinti Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasinių atradimų naujumą ir gaivumą, jų reikšmę visai Bažnyčiai. Laiškai turėtų sudominti ne tik šios šventosios mylėtojus, bet ir trokštančius sugrįžti prie tikrosios dvasinio gyvenimo versmės, ieškančius autentiško įkvepiančio liudijimo ir nepaprastos teologinės gelmės, į kurią laiškų autorė neria su didžiuliu vaiko pasitikėjimu. Ji liudija žmogų brandinančios ir perkeičiančios Dievo malonės galybę, įgalinančią mylėti, kaip pats Dievas myli.

Vienuolyno remonto darbai – prašome Jūsų paramos

Pradėjome būtinus vienuolyno remonto darbus. Deja, jiems tęsti stokojame lėšų. Kreipiamės pagalbos į Jus, mūsų Geradariai ir Bičiuliai. Jei išgalite ir norite mums pagelbėti, piniginę auką prašome pervesti: LT50 7044 0600 0815 9323, AB SEB bankas. (Užrašyti: „Auka vienuolyno remontui“.)

Jau pakeitėme keletą langų. Šiuo metu kaupiame lėšas kitiems langams pakeisti, atnaujinti stogui, apšiltinti sienoms, ventiliacijos sistemai įvesti.

Skaityti daugiau ...

Bruno Moriconi OCD. Malda su Marija

Pamaldumas Mergelei Marijai yra esminė Bažnyčios maldos dalis. Bent kelios nuostabios maldos Marijai kilo iš Evangelijos tekstų. Pavyzdžiui, maldos Sveika, Marija ir Viešpaties angelas. Evangelijomis remiasi ir rožinio slėpiniai. Esame gana įpratę mąstyti apie Mergelę Mariją kaip apie Karalienę, apsiaustą Dievo garbės, ir kur kas sunkiau ją įsivaizduojame kaip vieną iš mūsų, gyvenusią konkrečiu istoriniu metu. Tad pamėginkime nueiti tą maldos kelią, kurį Šventosios Dvasios vedama nukeliavo ankstyvoji Bažnyčia, maldoje atrasdama Marijos slėpinį. Beje, Marijos malda teikia itin daug peno kiekvieno krikščionio maldai. Marija iki tapo asmeniu, į kurį tikintieji melsdamiesi kreipiasi daugybe pagarbių titulų, pati buvo uoli maldininkė, įkvepianti ir kitus melstis. Tad pirmiausia išmokime ja sekti kasdieniame gyvenime. Ji yra mūsų sesuo ir bičiulė maldos kelyje.

Skaityti daugiau ...

Vyskupas Guy Gaucher OCD. Kodėl Tave myliu, o Terese

Vyskupas Guy Gaucher OCD (1930–2014) – basasis karmelitas, ilgametis Bajė ir Lizjė vyskupijos vyskupas, atsidavęs ir įdėmus šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės gyvenimo ir mokymo tyrinėtojas. Savo draugystę su Teresėle nuoširdžiai ir taikliai apibendrina šiame pamoksle, sakytame baigiant eiti vyskupo pareigas. Jo pavadinimas „Kodėl Tave myliu, o Terese“ primena šventosios sukurtas eiles „Kodėl Tave myliu, o Marija“. Viešėdamas Paštuvoje, šio pamokslo tekstą vyskupas Guy padovanojo mums, seserims basosioms karmelitėms. Teresėlės šventės ir Misijų sekmadienio proga džiaugiamės galėdamos jo vertimu pasidalyti su jumis.

Skaityti daugiau ...

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė

 Therese(1873–1897) – vienuolė karmelitė, Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. Dar vadinama Lisieux (Lizjė) Terese, Karmelio Gėlele ar tiesiog meiliai – Teresėle. Ji yra Prancūzijos ir pasaulio misijų globėja, ją gerbia ir kitų krikščioniškųjų konfesijų išpažinėjai ir netgi nekrikščionys. Visuotinė Bažnyčia šią šventąją mini spalio 1 d.

Gyvenimas

Teresė Marten (Thérèse Martin) gimė Prancūzijoje, Alansone (Alençon), 1873 m. sausio 2 d. giliai tikinčių, atsidavusių katalikų Liudviko Marteno (Louis Martin) ir Zelijos Geren (Zélie Guérin) šeimoje. (Beje, Teresėlės tėvai dėl savo tikėjimo ir gyvenimo liudijimo yra paskelbti Dievo tarnais.) Teresė buvo jauniausia iš penkių seserų. Būtent darnioje ir mylinčioje šeimoje Teresėle gavo pirmąją tikros tėviškos bei motiniškos meilės patirtį. Šios meilės patirtis persmelks jos santykius su Dievu. Laimingasis Teresėlės gyvenimo laikotarpis pasibaigia 1877 m. rugpjūčio 28 d. mirus mamai. Po jos mirties tėvas su dukromis išsikrausto į Lizjė.

Po mamos mirties Teresė iš guvios ir džiaugsmingos mergaitės virsta itin jautria ir drovia. Ją apninka skrupulai. Veikiausiai dėl didelių emocinių žaizdų Teresėlė netgi suserga. Iš rimtos ligos patalo pakyla per 1883-ųjų Sekmines, regis, antgamtiškai išgijusi Mergelės Marijos užtarimu. Šis laikotarpis labai svarbus ir Teresės dvasiniam brendimui. 1884 m. gegužės 8 d. ji priima Pirmąją Komuniją. Tai išgyvena kaip be galo artimą susitikimą su Jėzumi, tiesiog ištirpimą Jame. Tais pačiais metais, birželio 14 d. Teresėlė labai sąmoningai priima Sutvirtinimo sakramentą. Šiuo skausmingu laikotarpiu pabunda nuojauta apie jos pašaukimą į Karmelį.

Keturiolikmetę Teresę perkeičia staigi ir visą ją apimanti Kalėdų malonė. Ją pati Teresėlė apibūdina, kaip „darbą, kurio neįveikiau per dešimt metų, Jėzus padarė per vieną akimirką, pasikliaudamas mano gera valia, kurios man niekada netrūko“. Ji jaučiasi atgavusi sielos tvirtumą, atsikrato vaikystės ydų ir trūkumų. Teresė staiga subręsta ir pradeda bėgti per gyvenimą „milžino žingsniais“, nes Jėzus jos vidinę tamsą pavertė šviesos srautu. „Patyriau tvirtąjį ir galingąjį Dievą“, – rašo Teresė. Kaip savo atsivertimo vaisius ji aprašo ir artimo meilę, savęs pamiršimą, nusidėjėlių sielų troškulį.

Veikiai po savo atsivertimo Teresė pradeda žygius dėl stojimo į Karmelį. Ji jau pajėgia kovoti dėl savo tikslo. 1887 m. lapkričio 20 d. ji piligriminės kelionės į Romą metu išdrįsta kreiptis net į popiežių Leoną XIII, kad jai, penkiolikmetei, leistų stoti į Karmelį.

1888 m. balandžio 9 d. ji įstojo į Lizjė Karmelį, 1890-ųjų rugsėjo 8-ąją, per Švč. M. Marijos Gimimo šventę, davė pirmuosius vienuolinius įžadus. Teresė įstojo į Karmelį neturėdama jokių iliuzijų ir ne dėl to, kad norėtų vėl būti su savo anksčiau į tą patį vienuolyną įstojusiomis vyresnėmis seserimis. Jos troškimas – aukotis dėl sielų, melstis už žmones, ypač už kunigus. Ji ir pati trokšta tapti šventa. Įkvėpimo savo paieškoms semiasi iš Evangelijos. Tai irgi Teresės drąsos ir nepriklausomumo įrodymas. Jos laikais nebuvo įprasta ieškoti įkvėpimo Dievo žodyje, greičiau – jo komentaruose. Teresės neguodžia jokie komentarai, nė šventųjų gyvenimų aprašymai. Ji mato didžiulę prarają tarp jų ir savęs. Mūsų karmelitę apšviečia ši Šventojo Rašto eilutė: „Jei kas yra mažasis, teateinie pas mane!“ (Pat 9, 4). Šiuose žodžiuose ji atpažįsta save. O Iz 66, 12–13 atranda atsakymą, ką Dievas darys su tuo mažuoju: „Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų, sūpuojami ant jos kelių. Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus“. Tai jos mažojo kelelio užuomazga – per Dievo žodį ji atpažįsta Jo motinišką ir tėvišką meilę ir pati užsidega Jo meile.

Pasitikėjimo kelio „įkūnijimas“ – Teresės sukurtas Pasiaukojimo Gailestingajai Meilei aktas. 1895 m. birželio 9 d., per Švenčiausiosios Trejybės iškilmę, ji pasiaukoja Gailestingajai Dievo Meilei. Taip atsiskleidžia didžiulė Teresės drąsa, nepaisant labai aiškaus savo menkumo suvokimo. Pasiauojimo akte ji nevardija jokių savo nuopelnų, bet prašo patį Dievą būti jos šventumu. Ji net atsisako savo nuopelnų („pasirodysiu Tavo akivaizdoje tuščiomis rankomis, nes neprašau Tavęs, Viešpatie, skaičiuoti mano darbus“). Teresė Dievo Gailestingajai Meilei pasiaukoja deginamąja auka, maldaudama Dievą ją „sunaikinti“. Šios atrastos meilės persmelktas visas Teresės gyvenimas.

Teresę kankina nenumaldomi troškimai būti apaštale, kankine, kovotoja, kunigu, skelbti Evangeliją visuose penkiuose žemynuose. Tai neįmanoma. Apsimarinti, atsisakyti to? Atsakymą ji randa Pauliaus laiške korintiečiams (1 Kor 13 sk.). Ji rašo: „Meilė, gailestingumas bus mano pašaukimas. Supratau, kad jei bažnyčia yra kūnas, sudėtas iš atskirų narių, tai negali stigti Jai ir paties būtiniausio bei prakilniausio. Suvokiau, kad Bažnyčia turi širdį, o toji Širdis liepsnoja meile. Supratau, kad vien Meilė žadina Bažnyčios narius veiklai. Ir jeigu Meilė užgestų, apaštalai neskelbtų Evangelijos, kankiniai atsisakytų lieti kraują <…> Aš supratau, kad meilė aprėpia visus pašaukimus, kad meilė yra viskas, kad ji gyva visais laikais ir visur. Vienu žodžiu, meilė amžina. <…> Taip, aš atradau savo vietą Bažnyčioje; <…> Mano Motinos Bažnyčios Širdyje aš būsiu Meilė… taigi aš būsiu viskas… taip mano svajonė išsipildys!!!“

1896 m. balandžio 3-ąją, naktį iš Didžiojo ketvirtadienio į Didįjį penktadienį, Teresėlę ištinka kraujoplūdis, pirmasis mirtinos ligos – džiovos ženklas. Ji jį sutinka tikėjimu – artėja susitikimas su Mylimuoju Sužadėtiniu Kristumi. Prieš pat įsismarkaujant ligai, ji, paprašyta Motinos Agnietės, baigė rašyti savo prisiminimų rankraščio pirmąją dalį. Kitas rankraščio dalis (B ir C) parašė jau sunkiai sirgdama. Beje, seserys užrašinėjo ir rinko jau sergančios ir nebepajėgiančios rašyti Teresėlės žodžius.

Teresei ligos laikotarpis sunkus ne tik fiziškai. Ją labiausiai kankino vidinė tamsa. Teresėlė darėsi panaši į Kristų ne tik fiziniais kentėjimais, bet ir dalijosi Jo apleistumu. Jos vidinė vienatvė, dvasinis išbandymas ją įvesdino į Getsemanės slėpinį. Jos agonija 1897 m. rugsėjo 30 d. buvo kaip ir Jėzaus, be jokios paguodos. Kai apie trečią valandą ji kryžiumi išskėtė savo rankas, atsiremdama į dvi seseris, dusdama ir ieškodama palengvėjimo, susirinkusioms aplink ją seserims ji labai priminė Nukryžiuotąjį. Iki paskutinio atodūsio – kaip Jėzus – ji liko suvokianti ir budri. Žodžiu, Teresė matė save mirštant. Ji galėjo paaukoti savo mirtį. Kad ir kaip baisu tai buvo, Švč. Veido Teresės mirtis negalėjo sukelti vien ašarų ir skausmo. Jos mirtis tapo džiaugsmo švente. Viename laiške ji rašė: „Aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą…“

Dangus – daryti gera žemėje

Po Teresėlės mirties seserims karmelitėms išleidus jos rankraščius, prasidėjo Teresės žadėtasis rožių lietus, malonės, kurias jos užtariami gavo daugybė žmonių. Sunkiai sirgdama ji sakė, kad į dangų ji eina ne ilsėtis, o daryti gera žemėje, ir tai pildo su kaupu. Teresę šventąja paskelbė popiežius Pijus XI 1925 m. gegužės 17 d. Jis ją drauge su šv. Pranciškumi Ksaveru 1927 m. gruodžio 14 d. paskelbė ir visų misijų globėja. Teresėlės su tobulu paprastumu atskleista evangelinė išmintis paskatino popiežių Joną Paulių II 1997 m. spalio 19 d. ją paskelbti Bažnyčios Mokytoja.

Raštai ir knygos lietuvių kalba

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė. Vienos sielos istorija: autobiografiniai rankraščiai

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė. Žengiu į gyvenimą: paskutiniai pokalbiai

Guy Gaucher.Teresės Marten gyvenimo istorija (1873–1897): sesuo Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė

Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Tavo meilė augo kartu su manim: genialioji Lizjė Teresė

Jacques Gauthier. Trokštu! Nuo mažosios Teresėlės iki Motinos Teresės

Christian Feldmann [Kristianas Feldmanas]. Juoda tikėjimo naktis: Teresė iš Lizjė

Monika-Maria Stöcker. Didžiosios meilės žygdarbis: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (1873–1897)

Conrad De Meester Šv. Teresės Lizjietės mažasis kelias. Tuščiomis Rankomis 

Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresę lietuvių kalba internete

Popiežius Benediktas XVI. Bendrosios audiencijos katechezė apie šventąją Teresę Lizjietę

Apaštališkasis laiškas Divini Amoris Scientia Šventoji Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė skelbiama visuotinės Bažnyčios mokytoja

Popiežius Jonas Paulius II Homilija šv. Teresę Lizjietę skelbiant Bažnyčios mokytoja

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius